Η επιχείρηση ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ο.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ.  Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 78.752,00€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 39.376,00€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

• βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της
• αύξηση της κερδοφορίας της
• επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων
• εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντων
• αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
• ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
• δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.